LTRK pauž satraukumu par Valsts kontroles secinājumiem – pašvaldības nenodrošina brīvu un godīgu uzņēmējdarbības vidi

Valsts kontrole (VK) šonedēļ tikās ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) Konkurences neitralitātes komiteju un iepazīstināja ar veikto revīziju “Vai jaunizveidotās pašvaldības ir izvērtējušas līdzdalību kapitālsabiedrībās normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un atbilstoši labai praksei?”.

Revīzijā secināts, ka kopumā pašvaldības pēc administratīvi teritoriālās reformas (ATR), kas stājās spēkā 2021.gada 1.jūlijā, turpina pieļaut jau iepriekš veiktajās VK revīzijās konstatētās nepilnības, izvērtējot to līdzdalību kapitālsabiedrībās, kā arī kapitālsabiedrību pārvaldībā.

VK padomes loceklis Edgars Korčagins: “Pirmkārt, jaunizveidotās pašvaldības nepilnīgi izvērtējušas kapitālsabiedrību darbības atbilstību Valsts pārvaldes iekārtas likumam. Otrkārt, nav noteikti ar līdzdalību sasniedzamie mērķi, tādēļ daudzos gadījumos nav pārliecības, vai pašvaldībām patiešām jāiesaistās komercdarbībā. Treškārt, pārvērtējot līdzdalību, pašvaldības nav vispusīgi analizējušas kapitālsabiedrību finanšu pārskatus un snieguma rādītājus, lai pārliecinātos, ka tās patiesi var iedzīvotājiem nodrošināt kvalitatīvus, pieejamus un konkurētspējīgus pakalpojumus ilgtermiņā.”

Viena no LTRK pamatvērtībām ir godīga konkurence, tāpēc biedrība aktīvi iesaistās konkurences neitralitātes veicināšanā. LTRK uzskata, ka tieši godīga konkurence nodrošina iespēju iedzīvotājiem saņemt kvalitatīvāko pakalpojumu, kas atbilst tirgus cenām. Pašvaldību kapitālsabiedrību īpatsvars ir arī viens no kritērijiem, LTRK ik gadu vērtējot uzņēmumiem draudzīgākās pašvaldības.

Tāpat, ņemot vērā gūto pieredzi vērtējot publisku personu līdzdalību kapitālsabiedrībās, arī LTRK Konkurences neitralitātes komiteja ir uzsākusi priekšlikumu izstrādi tiesiskā regulējuma pilnveidei. LTRK ieskatā nepieciešams veicināt ciešāku dialogu starp komersantiem un pašvaldību pārstāvjiem, lai iedzīvotāji saņemtu kvalitatīvākos un izdevīgākos pakalpojumus.

Tāpat jāaktualizē jautājums par to, kā un vai pašvaldības un tām piederošās kapitālsabiedrības publicē informāciju iedzīvotājiem un komersantiem ērti pieejamā veidā un pēc iespējas plašākai auditorijai. Tostarp – ne tikai likumā noteikto informāciju par kapitālsabiedrības mērķiem un finanšu rādītājiem, bet arī cita veida informāciju, kas varētu radīt labvēlīgu augsni caurskatāmības nodrošināšanai pašvaldības darbā.

LTRK Konkurences neitralitātes komitejas vadītājs Māris Simanovičs uzsvēra, ka revīzijā secinātais uzskatāmi parāda, ka pašvaldību vadība nepilnīgi veic savus pienākumus attiecībā uz kapitālsabiedrību darbības lietderīguma izvērtēšanu, kas, savukārt, izceļ apstākli, ka pašvaldību amatpersonas un politiķi personīgi neuzņemas atbildību par savu darbību vai bezdarbību.

Izstrādājot un papildinot tiesisko regulējumu, jāveicina atbildība pašvaldības amatpersonu un politiķu vidū par Valsts kontroles prasību neizpildi, turklāt, iespējams, jāparedz administratīvo vai cita veida soda mehānismu ieviešana klaju pārkāpumu konstatēšanas gadījumā. Būtiskākais gan ir tas, ka negodīgas konkurences rezultātā iedzīvotāji kā Rīgā, tā reģionos var nonākt pie situācijas, ka pakalpojumi nav ne tie kvalitatīvākie, ne par izdevīgāko cenu.

Lai novērstu VK revīzijā konstatētos trūkumus un neatbilstības, pašvaldībām nepieciešams ieviest vairākus ieteikumus, tostarp izvērtēt nepieciešamību izdot saistošos noteikumus, kuros noteikta pašvaldību kompetence un paredzēto darbību apjoms līdzdalībai kapitālsabiedrībās un ieviest iekšējās kontroles procedūras lēmumu pamatotības nodrošināšanai attiecībā uz kapitālsabiedrību peļņas izlietojumu, kā arī savlaicīgas aktuālās informācijas publiskošanu par tām piederošajām kapitālsabiedrībām, atbilstoši normatīvā akta prasībām.

Noslēgumā LTRK biedri secināja, ka diemžēl izvērtējums par pašvaldību līdzdalību kapitālsabiedrības neaptver visas jomas, kurās ir pazīmes par negatīvu brīvā tirgus ietekmēšanu. LTRK biedri identificējuši, ka tās ir kultūras, veselības aprūpes, komunālo pakalpojumu u.c. jomas, kur būtu nepieciešami pilnveidojumi tiesiskajā regulējumā. Šobrīd ir jāvērtē iesaiste kapitālsabiedrībās, taču nereti publiskas personas iesaistās tirgū, piedāvājot pakalpojumus ar pašvaldības iestāžu vai aģentūru starpniecību, tādējādi kropļojot tirgu un neievērojot konkurences neitralitātes principu ievērošanu.

VK revīzijā vērtētas astoņas pašvaldības – Bauskas, Cēsu, Jēkabpils, Ludzas, Ogres, Preiļu, Tukuma un Dienvidkurzemes novada pašvaldība.

Ar pilnu revīzijas ziņojumu iespējams iepazīties:

https://www.lrvk.gov.lv/lv/revizijas/revizijas/noslegtas-revizijas/vai-jaunizveidotas-pasvaldibas-ir-izvertejusas-lidzdalibu-kapitalsabiedribas-normativajos-aktos-noteiktaja-kartiba-un-atbilstosi-labai-praksei

Pievienot komentāru