Valsts prasības, iepērkot privātmedicīnas pakalpojumus: pieejamība, kvalitāte, efektivitāte

Šodien, 3.jūlijā, Ministru kabineta sēdē izskatīts Veselības ministrijas sagatavotais darba grupas ziņojums* par valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu valsts, pašvaldību un privātajās ārstniecības iestādēs.

Darba grupā** ir panākta konceptuāla vienošanās, ka valsts nosaka tās stratēģiski svarīgās vietas, kurās nepārtraukti – 24 diennakts stundu un 7 nedēļas dienu režīmā – tiek nodrošināti Latvijas iedzīvotāju veselības aprūpei būtiskie medicīniskie pakalpojumi.

Otrkārt, valsts apmaksāto pakalpojumu sniedzēju atlasē, turpinot jau uzsākto sadarbību ar privātām medicīnas iestādēm un privāti praktizējošiem speciālistiem, tiek ņemti vērā vienoti pamatkritēriji – pieejamība, kvalitāte, efektivitāte un cilvēkresursi (jeb pakalpojuma sniegšanā iesaistītā personāla nodrošinājums). Tiek saglabāta vienlīdzīga attieksme gan pret valsts veselības aprūpes sistēmā ietilpstošiem, gan privātiem pakalpojumu sniedzējiem.

Tāpat darba grupa vienojās, ka valsts realizēs stratēģiskos iepirkumus, kuros kritērijus kandidātu un to piedāvājuma atlasē nosaka valdības īstenotās nacionālās veselības politikas izvirzītie mērķi, nodrošinot pacientiem arvien pieejamākus, kvalificētākus un efektīvākus medicīniskos pakalpojumus.

Pirmā stratēģiskā atlase šogad jau veikta trim pakalpojumu sniedzēju grupām: stacionārā ārstniecības iestādē plānveidā veicamai onkoloģiskai ārstēšanai; ambulatoriem pakalpojumu sniedzējiem, lai nodrošinātu mamogrāfiju; medicīniskās apaugļošanās pakalpojumu sniedzējiem.

Tiklab valsts deleģētie pārstāvji, kā privātas medicīnas interešu aizstāvji novērtēja darba grupas paveikto kā konstruktīvu dialogu un pauda apņēmību turpināt veidot jaunus risinājumus veiksmīgas sadarbības tālākai attīstībai.

*Ziņojums “Darba grupas ziņojums par valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu valsts, pašvaldību un privātajās ārstniecības iestādēs”

**Lai izvērtētu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošinājumu, tika izveidota darba grupa, kuras sastāvā darbojās pārstāvji no Latvijas Darba devēju konfederācijas, Veselības aprūpes darba devēju asociācijas, valsts un pašvaldību slimnīcām, Veselības ministrijas galvenie speciālisti, Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas, kā arī pārstāvji no Veselības ministrijas.

Leave a Comment