Eiropas Parlaments aicina rūpīgi izvērtēt laika maiņas lietderību

Eiropas Parlamenta (EP) deputāti ceturtdien pieņemtā rezolūcijā aicina rūpīgi izvērtēt ziemas un vasaras laika maiņas lietderību un, ja nepieciešams, pārskatīt attiecīgos noteikumus.

Pilsoņu iniciatīvas vairākās Eiropas valstīs apliecinājušas, ka lielu daļu sabiedrības satrauc pāreja uz vasaras laiku un atgriešanās pie ziemas laika, kas notiek katra marta un oktobra pēdējā nedēļas nogalē. Virkne pētījumu uzrādījuši pretrunīgus rezultātus, taču norāda uz negatīvu ietekmi uz cilvēku veselību, teikts rezolūcijā. EP deputāti aicina Eiropas Komisiju rūpīgi izvērtēt vasaras laika direktīvu un, ja nepieciešams, pārskatīt attiecīgos noteikumus.

Rezolūcija tika pieņemta ar 384 balsīm, pret 153, 12 deputātiem atturoties.

Pašreizējā direktīva stājās spēkā 2001. gadā, un tā nosaka vienotu datumu un stundu, kad visā ES veicama laika maiņa. Direktīvas mērķis ir nodrošināt pienācīgu ES iekšējā tirgus darbību.

Papildu informācija

• Pieņemtais teksts (08.02.2018)

http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html

• Debašu videoieraksts

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date

• Vasaras laika direktīva

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32000L0084

• EP izpētes dienests: EU summer-time arrangements under Directive 2000/84/EC (2017. gada oktobris, angļu valodā)

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/611006/EPRS_STU(2017)611006_EN.pdf

• Procedūras dokumentācija

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2968(RSP)

Leave a Comment