Atbalstīti Ventspils pilsētas iedzīvotāju sociālā atbalsta projekti

Noslēdzoties iedzīvotāju sociālā atbalsta finansēšanas konkursam, Ventspils pilsētas pašvaldība atbalstījusi biedrības “Integrācijas inkubators”, biedrības “Pensionāru biedrība “Ventspils liedags””, biedrības “Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem “Paspārne””, nodibinājuma “SAGGARA” un Ventspils Tehnikuma iesniegtos projektus.

Šī gada 3. aprīlī noslēdzās pieteikumu pieņemšana Ventspils pilsētas iedzīvotāju sociālā atbalsta projektu finansēšanas konkursam. Pavisam tika iesniegti 7 projektu piedāvājumi no 6 pretendentiem. Ņemot vērā projektu atbalstam paredzēto pašvaldības budžeta finansējumu, tika atbalstīti 5 projekti par kopējo summu 6000 eiro.

Iedzīvotāju sociālā atbalsta projektu konkursa tika atbalstīti šādi projekti:

• Pašvaldības finansējums 1433 eiro apmērā tika piešķirts biedrībai “Integrācijas inkubators”, lai īstenotu projektu “Mobilitātes Centra cilvēkiem ar īstermiņa/ ilgtermiņa kustību traucējumiem Scalamobil S35/ ar adapteru Scalaport X& speciālā aprīkojuma iegāde”. Ar pašvaldības atbalstu tiks iegādāta specializēta iekārta, ar kuras palīdzību tiks sniegts pakalpojums personām ar īstermiņa/ ilgtermiņa kustību traucējumiem.

• Pašvaldības finansējums 1397 eiro apmērā tika piešķirts arī biedrības “krīzes centrs ģimenēm ar bērniem “Paspārne”” projektam “Ceļvedis audzinot pusaudzi (CAP)”. Projekta ievaros tiks organizētas apmācības pusaudžu vecākiem, palīdzot viņiem labāk izprast savus bērnus un viņu vajadzības, palīdzot mazināt pusaudžu uzvedības problēmas, kā arī sekmējot pozitīvu pusaudžu emocionālo attīstību.

• Ventspils pilsētas pašvaldība 1273 eiro apmērā atbalstījusi nodibinājuma “SAGGARA” projektu “Es-ar sevi, es-ar citiem”. Ar pašvaldības atbalstu tiks organizēti atbalsta pasākumi bērniem un jauniešiem. Projekta ietvaros sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām tiks attīstītas dzīvē nepieciešamās prasmes, un tiks piedāvātas saturīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas.

• Pašvaldības finansējums 1108 eiro apmērā tika piešķirts biedrības “Pensionāru biedrība “Ventspils liedags”” projektam “Prieks kopā nākt, prieks kopā darīt 2018”. Ar pašvaldības atbalstu, pensionāri iegādājās nepieciešamos materiālus, ko izmantot rokdarbu pulciņos, kā arī tika iegādātas saimniecības preces un tehnika pensionāru biedrības darbības organizēšanai.

• Ar pašvaldības atbalstu 789 eiro apmērā Ventspils Tehnikums realizēs projektu “Mūsdienu virtuve latviešu godu svinēšanā – meistarklase senioriem”. Projekta ietvaros tiks organizētas ēdienu gatavošanas nodarbības senioriem.

Ventspils pilsētas iedzīvotāju sociālā atbalsta projektu finansēšanas konkursā tika aicinātas piedalīties fiziskas un juridiskas personas, kuras vēlas ar savu darbību veicināt sociālo pakalpojumu un citu atbalsta pasākumu sniegšanu Ventspils pilsētā dzīvojošām sociāli mazaizsargātām un sociālā riska iedzīvotāju grupām.

Leave a Comment