Tiesas atziņas – praktisks palīgs žurnālista darbā

Raudzīties uz tiesas atziņām kā resursu žurnālista darbā un kā iespēju sabiedrībai zināt savas tiesības Latvijas Žurnālistu asociācijas konferencē 23.martā aicināja Augstākās tiesas Judikatūras uz zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane.

Augstākās tiesas pārstāve bija aicināta žurnālistiem stāstīt, kā tiesu nolēmumi un tiesu prakses apkopojumi var kļūt par praktisku palīgu mediju darbā.

“Gatavojot ziņas vai veicot pētījumu, žurnālistam ir būtiska ticama un objektīva papildinformācija. Tiesu atziņas, kas paustas gan Latvijas tiesu, gan starptautisko tiesu nolēmumos, noteikti var būt tāds vērtīgs resurss. Šīs atziņas un rezultātu salīdzinot, iespējams veidot kvalitatīvu un argumentētu secinājumu,” sacīja Anita Zikmane.

Viņa norādīja uz jaunākajiem Augstākās tiesas prakses apkopojumiem, kas publiskoti Augstākās tiesas mājaslapā un varētu būt praktiski noderīgi mediju darbā – tiesu prakse darba lietās, astoņi apkopojumi sociālo tiesību jomā, tāpat tiesu prakse par dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesiskajām attiecībām vai par patērētāju tiesību aizsardzību.

Tiesu nolēmumi bez maksas pieejami tiesu portālā, juridiski nozīmīgākie Augstākās tiesas nolēmumi sistematizēti tās mājaslapā, taču nolēmumu kopējais skaits ir tik milzīgs – gandrīz 60 000 Latvijas tiesu un tikpat starptautisko tiesu nolēmumu gadā, ka bez sistematizācijas un apkopošanas tos izmantot neiespējami.

Tiesu prakses apkopojumi sekmē tiesu prakses vienveidību. Tajos apzināts pētāmās jomas normatīvais regulējums, atlasītas un sistematizētas būtiskākās tiesas atziņas, reizēm konstatētas arī iespējamās interpretācijas problēmas vai tiesu prakses nevienādība. Tiesības uz taisnīgu tiesu ir arī tiesības uz tiesu prakses vienveidību, taču tiesu prakse attīstītās un atšķirīgās lietās pie atšķirīgiem tiesiskajiem faktiskajiem sastāviem var būt arī atšķirīgs rezultāts. Taču tiesai atkāpšanās no judikatūras jāpamato.

Anita Zikmane vērsa uzmanību arī uz zināmu pretrunu, ko tiesas nolēmumā kā svarīgāko saskata mediji un ko tiesa. Pierasts domāt, ka sabiedrībai svarīgākais ir ziņa, bet no tiesas viedokļa ļoti būtiskas ir arī tiesas atziņas. Augstākās tiesas paziņojumos par izskatītajām lietām bieži ir tādas, kurās sabiedrībai būtu bijis noderīgi zināt ne tikai rezultātu, bet arī atziņas. Piemēram, par pabalsta piešķiršanas kārtību par slima bērna kopšanu, par paternitātes pabalsta aprēķināšanu tēvam, kurš strādā pie diviem darba devējiem, par iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanu par nekustamā īpašuma pārdošanu, ja tas sastāv no vairākām vienībām, par valdes locekļu atbildību, par to, ka aizliegts atlaist darbinieku tādēļ, ka atteicies saņemt algu aploksnē. “Nenoliedzami, sabiedrībai ir tiesības būt informētai par nozīmīgiem notikumiem, arī par tiesu lietām. Bet sabiedrība būtu pelnījusi uzzināt par šīm lietām arī no tiesas atziņu viedokļa”.

Augstākā tiesa atzinīgi novērtē Latvijas Žurnālistu asociācijas ieinteresētību žurnālistu izpratnes par tiesu darbu veidošanā un ir atvērta turpmākai sadarbībai.

Pievienot komentāru